PRIVACY STATEMENT

Sporteiland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

Casper van de Kamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Sporteiland. Hij is te bereiken via info@sporteiland.com.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@sporteiland.com.

Evenementen Sporteiland

De Privacy Statement is van toepassing op de evenementen georganiseerd door Sporteiland en de websites van Sporteiland:

 • Adventurerun Ameland – https://adventurerun.nl
 • XTERRA NETHERLANDS – https://xterra-netherlands.nl
 • MTB Ameland – https://mtbameland.nl
 • Tussen Slik en Zand – https://tussenslikenzand.nl
 • Cross Duathlon Ameland – https://crossduathlonameland.nl
 • Tri-Xperience – http://tri-xperience.nl
 • Sporteiland – https://sporteiland.com

Tijdens de inschrijving van een evenement vragen wij u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement. In de Algemene Voorwaarden vindt u een verwijzing naar de Privacy Statement.

Contactgegevens:

Sporteiland
Kastanjelaan 14
6883 HZ Velp
info@sporteiland.com

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom

Sporteiland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Licentie gegevens van de aangesloten bond

Sporteiland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of evenement E-Magazine inclusief aanbiedingen of arrangementen in samenwerking met sponsoren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Deelname aan horeca arrangementen indien u zich hiervoor aanmeldt via het inschrijfformulier.
 • De aangesloten bond te informeren over uw deelname en resultaat, indien zich heeft ingeschreven met vermelding van uw licentie.
 • U te informeren over het resultaat van uw deelname aan het evenement met betrekking tot de tijdwaarneming.
  Om merchandise die heeft besteld tijdens de inschrijving bij u af te leveren.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken wij alleen uw emailadres. In nieuwsbrieven vermelden wij links naar webpagina’s waarmee u zich kunt afmelden van de nieuwsbrief of waarmee u uw emailadres kunt aanpassen.

Sporteiland maakt gebruik van 2 bestanden om de deelnemers te informeren over de evenementen; een bestand voor deelnemers aan Tussen Slik en Zand en een bestand voor deelnemers aan Tri-Ambla, Ameland Adventurerun, Cross Duathlon Ameland en MTB Ameland.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sporteiland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de inschrijfgegevens tot 2 jaar na het evenement voor evenementsupport en verdere bedrijfsvoering.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (15 jaar of jonger) inschrijft voor een evenement georganiseerd door Sporteiland dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sporteiland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sporteiland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sporteiland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven bij een bezoek aan een website van Sporteiland, voordat deze cookies mogen worden geplaatst en gebruikt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sporteiland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sporteiland.com. Wij verzoeken u om de naam van het evenement, uw naam, uw woonplaats en uw geboortedatum te vermelden in het verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sporteiland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sporteiland.com.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Statement is alleen van toepassing op de websites van Sporteiland. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Sporteiland raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Statement van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Sporteiland past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Statement worden opgenomen. Sporteiland raadt u dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Sporteiland er alles aan doen u per email en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sporteiland is responsible for the processing of personal data as shown in this Privacy Statement. Casper van de Kamp is the Data Protection Officer of Sporteiland. He can be reached via info@sporteiland.com. Consciously or unconsciously you share personal information with us. We think it is important that your personal data is handled with care. That is why we have explained in this statement for you how we deal with your personal data and which rights you have. If you have any questions reading this statement, do not hesitate to send your question by e-mail to info@sporteiland.com.

Events Sporteiland

The Privacy Statement applies to the events organized by Sporteiland and the websites owned by Sporteiland:

 • Adventurerun Ameland – https://adventurerun.nl
 • XTERRA NETHERLANDS – https://xterra-netherlands.nl
 • MTB Ameland – https: / /mtbameland.nl
 • Tussen Slik and Zand – https://tussenslikenzand.nl
 • Cross Duathlon Ameland – https://crossduathlonameland.nl
 • Tri-Xperience – http://tri-xperience.nl
 • Sporteiland – https://sporteiland.com

During the registration of an event we ask you to agree to the Terms and Conditions of the event. In the Terms and Conditions you will find a reference to the Privacy Statement.

Contact details

Sporteiland
Kastanjelaan 14
6883 HZ Velp
info@sporteiland.com

Personal data that we process and why

Sporteiland processes your personal data by using our services and / or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Gender
 • Date of birth
 • Address details
 • Telephone number
 • Email account
 • Bank account number
 • License details of the affiliated bond

Sporteiland processes your personal data for the following purposes :

 • Handling your payment.
 • Sending our newsletter and / or event E-Magazine including offers or arrangements in cooperation with sponsors.
 • You can call or e-mail if necessary to carry out our services.
 • Inform you about changes to our services and products.
 • Participation in catering arrangements if you register via the registration form.
 • Inform the affiliated federation of your participation and result if you have registered with your license.
 • To inform you about the result of your participation in the event with regard to timekeeping.
 • To deliver merchandise that has been ordered during registration.

We only use your email address to send newsletters. In newsletters we include links to web pages with which you can unsubscribe from the newsletter or with which you can adjust your email address. Sporteiland uses 2 files to inform the participants about the events; a file for participants in Tussen Slik en Zand and a file for participants of Tri-Ambla, Ameland Adventurerun, Cross Duathlon Ameland and MTB Ameland.

How long we store personal data

Sporteiland does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We store the registration data up to 2 years after the event for event support and further business.

Minors

If you register as a minor (15 years or younger) for an event organized by Sporteiland you must submit explicit permission from your parent or guardian.

Sharing personal data with third parties

Sporteiland will not sell your data to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a data processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Sporteiland remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use

Sporteiland uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. To place certain cookies, you must first give permission when visiting a Sporteiland website before these cookies can be placed and used. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Sporteiland and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@sporteiland.com. We ask you to mention the name of the event, your name, your place of residence and your date of birth in the request. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

How we protect personal data

Sporteiland takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via info@sporteiland.com.

Links to other websites

The website may contain links to other websites. This Privacy Statement only applies to the websites of Sporteiland. Other websites can use their own privacy policy. Sporteiland advises you to always consult the relevant Privacy Statement of those websites for the use of other websites.

Changes to the privacy policy

Sporteiland adjusts its privacy policy from time to time to keep it up-to-date. The most recent version of our Privacy Statement will always be included on the websites. Sporteiland therefore advises you to regularly consult the Privacy Statement. In case of significant changes Sporteiland will do everything to inform you by email and via the websites.

Complaint about the processing of your Personal Data

Of course we also gladly help you if you have a complaint about the processing of your personal data. On the basis of the General Data Protection Regulation (GDPR) – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), you also have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) about our processing of your personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) for this.

EASYSENDY.com
 

EASYSENDY.com